VVS-teknik

Vi kan:

  • Vi tillhandahåller information för dig som har behov av Vvs-tjänster

Kort om VVS

VVS står för värme, ventilation och sanitet och betecknar inte bara byggindustribranschen, utan även de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen, inklusive de produkter som då används.

Värme

För uppvärmning används ofta element, vilka normalt är placerade under fönster. I flerbostadshus är de anslutna via kopplingsledningar (tillopp och retur) till en stam, som ofta står synligt mot fasad. Stammarna ansluter till en huvudledning i exempelvis källarkorridoren. Där finns ventiler för avstängning och injustering av vattenflödet. Huvudledningen går vidare till undercentralen, som i ett flerbostadshus numera ofta är ansluten till fjärrvärme. Andra vanliga värmekällor är värmepump, värmepanna för pellets, ved, och olja.

Ventilation

I nyare flerbostadshus ligger ventilationskanalerna ofta i samma schakt som vatten och avlopp. Kanalerna dras upp till vinden och ansluts till en frånluftsfläkt eller till ett aggregat med både till- och frånluftfläktar. Uteluft = Ren luft som hämtas utifrån. Tilluft = Uppvärmd/kyld luft som tjänar lokalerna. Frånluft = Returluft som ofta värmeväxlas i ventilationsaggregatet för att ge huset lägre energiåtgång, då luft kräver mycket energi för att värmas/kylas återanvänder man gärna redan uppvärmd luft, detta system kallas FTX (från och tilluftsystem med värmeåtervinning) och används ofta i t.ex. passivhus.

Sanitet

Sanitet omfattar system för hantering av vätskor och gaser, i första hand installationer för tapp- och spillvatten. Vattenförsörjningen har normalt tre rör, kallvatten (KV), varmvatten (VV) och varmvattencirkulation (VVC), den senare för att hålla rätt temperatur på varmvattnet. Om den inte fanns skulle temperaturen på varmvattnet sjunka under natten. Ledningarna för KV, VV och VVC följer normalt värmerören i exempelvis källarkorridoren i ett rörstråk, men stammarna ligger normalt i en slits i närheten av kök eller badrum eller tvättstuga. Ventiler för avstängning finns vid inkommande vattenmätare (ofta belägen i värmecentralen), vid stammen och där stammen ansluter till respektive lägenhet.

Var är vi belägna?

Torsåker

Lokal ventilations-teknik

OVK-besiktning i Sandviken

Maila oss

info@vvsteknikitorsaker.se