VVS-teknik

OVK

OVK eller obligatorisk ventilationskontroll är en besiktning som utförs regelbundet i syfte att bibehålla eller säkerställa att en byggnad har ett fungerande ventilationssystem. Vi människor tillbringar en stor del av vår tid inomhus och en vuxen svensk andas in ca 20 000 liter luft varje dag. Av denna anledning är det otroligt viktigt att luften man andas in är ren och hälsosam. Våra vardagsliv består av sysslor vars konsekvenser förorenar luften. Parfym, matlagning, byggmaterial, rengöringsmedel, kontorsmaskiner och koldioxid kan samtliga orsaka en ohälsosam inomhusmiljö och därför är det av ytterst stor vikt att ventilationen minskar deras påverkan på luften. Det finns krav på hur ventilationssystemet ska fungera och dessa krav hör ihop med ergonomi – läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Ventilationen ska ge frisk luft, rätt temperatur och utan irriterande ljud, ej vara överdrivet energikrävande utan ska istället spara pengar genom att hushålla med energin. 

 

OVK i korthet

  • Syfte: Kontrollen syftar till att säkerställa att ventilationssystemet fungerar effektivt och att inomhusluften är hälsosam.

  • Obligatoriskt: OVK är lagstadgad och måste genomföras regelbundet enligt fastställda intervaller, oftast vart 3-6 år beroende på byggnadstyp och användning.

  • Certifierade kontrollanter: OVK utförs av certifierade kontrollanter som granskar ventilationssystemet och rapporterar eventuella brister.

  • Dokumentation: En OVK-rapport upprättas efter varje kontroll och innehåller information om systemets skick samt eventuella åtgärder som behöver vidtas.

  • Konsekvenser vid brister: Om brister upptäcks måste fastighetsägaren åtgärda dessa inom en viss tidsram för att uppfylla lagkraven och säkerställa en god inomhusmiljö.

  • Byggnadstyper omfattade: OVK gäller för olika typer av byggnader, inklusive bostadshus, kontor, skolor och andra offentliga lokaler.

  • Energieffektivitet: OVK-kontrollen bidrar även till att säkerställa en energieffektiv ventilation och kan därmed påverka byggnadens energiprestanda positivt.

 

 

OVK görs olika ofta beroende på ventilationstyp

Det finns olika typer av ventilationssystem, fastigheter kan antingen använda självdrag (s), mekanisk frånluft (F), mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX), mekanisk från- och tilluft (FT) och mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX). 

Självdrag eller S-ventilation utnyttjar temperaturskillnaderna innanför och utanför byggnaden. Under året är det oftast varmare inomhus än utomhus och varm luft stiger uppåt genom frånluftskanalerna och ut till det fria. Det skapas då ett undertryck i huset som gör att ersättningsluften sugs in genom öppningar i byggnadsskalet, t ex springventiler i fönstren. Kontentan av detta blir att det blir bäst ventilation på vintern när det är kallt ute och sämst på sommaren. När det är varmare ute än inne blir det ingen ventilation alls. För att luften som kommer in i huset ska bli filtrerad, bör de tilluftsventiler som sitter i ytterväggarna vara moderna, försedda med filter som filtrerar bort de värsta föroreningarna. Fördelarna med systemet är att det är relativt underhållsfritt och billigt att installera.

Mekanisk frånluft, F-ventilation är ett kontrollerat ventilationssystem som dessutom är billigt och enkelt att installera. Man har då anslutit utsugspunkterna i kök, badrum, wc, klädkammare etc. till en fläkt via ett gemensamt kanalsystem. Friskluften kommer in ungefär på samma sätt som i system S och man kan tänka på att i ytterväggarna installera tillutftsdon med filter för att rena tilluften. Önskvärt är att sätta en frånluftventil i varje sovrum samt i vardagsrum, men i allmänhet blir det endast i våtutrymmena och kök via en spiskåpa. Luftflödet finns reglerat i NR men det skall minst vara 0,35 l/s m2.

FX-ventilation fungerar som F-ventilation, men med tillägget att värmen i frånluften återvinns med hjälp av en värmepump/värmeväxlare. En sådan värmeåtervinning kan spara upp till 50 % av energin för uppvärmning av huset.  

FTX-ventilation – Målsättningen idag är att bygga täta hus. Om inneklimatet då inte ska bli outhärdligt måste huset förses med kontrollerad ventilation, ett sk mekaniskt till- och frånluftssystem, FT. Eftersom det samtidigt finns ett krav på att huset skall vara energisnålt, sätts en växlare in för värmeåtervinning, system FTX. Ca 60% av värmeinnehållet i frånluften kan återvinnas i växlaren och idag är det systemet det vanligaste i nyproduktion. Nackdelen med detta system är naturligtvis att det kräver ett större underhåll än de andra systemen. Exempelvis måste filtren kontrolleras och rengöras alternativt bytas ett par ggr om året. Dessutom kan det vara en viss risk för buller om aggregatet inte underhålles eller inte har monterats på rätt sätt. 

Vad görs vid en OVK?

Vid en besiktning av ventilation kontrolleras att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde då ventilationen installerades. Besiktningsmannen kontrollerar även att inte ventilationen försämrats och ifall systemet utvecklats, byggts ut etc, gäller föreskrifterna från det år som systemet utvecklades. Besiktningsmannen kontrollerar saker såsom att: 

funktion och egenskaper i ventilationssystemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

undersöka om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i fastighetens ventilationssystem på ett sätt som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vid en OVK-besiktning kontrolleras även att:

ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden

instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet är lättillgängliga

ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra

Ifall ovanstående krav ej nås, kan ventilationssystemet underkännas och måste åtgärdas inom besiktningsmannens angivna tidsperiod. Ifall problemen kring ventilationen inte åtgärdas kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite. Det är byggnadsnämnden i varje kommun som ansvarar för att OVK-besiktning genomförs regelbundet. Ägaren till byggnaden där OVK har utförts har därefter rätten att avgöra ifall hen vill genomföra energieffektiviseringsförslagen vid angiven tidpunkt.